Chính sách ưu đãi với đối tác

Chính sách ưu đãi với đối tác

Chính sách ưu đãi với đối tác

Chính sách ưu đãi với đối tác

Để tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới, ngày 24/02/2017, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Ban Chỉ đạo) tỉnh ban hành Công văn số 32/CV-BCĐ, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

  Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47-CT/TW), Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 146/BCA-C66 ngày 24/01/2017 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCC và CNCH.
      Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng như: Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, bảo vệ rừng. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về PCCC và CNCH trên các Đài Phát thanh, truyền hình, trong đó tập trung biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung. Trong chương trình truyền hình Kiên Giang hàng ngày phải có nội dung cảnh báo, nhắc nhở về an toàn PCCC.